بازگشت به صفحه خرید

 

قوانین خرید : استفاده شما از وب سایت نسیم شارژ به معنی توافق کامل شما با شرایط مندرج در این صفحه می باشد:
در صورتی که بعد از خرید محصول را دریافت نکردید لطفا تاریخ و ساعت خرید را به پشتیبانی اعلام کنید
امکان دریافت خدمات فقط برای یک کاربر با هر خرید قابل دریافت است
هرگونه سوال را با پشتیبانی سایت در میان بگذارید
بازگشت به صفحه خرید